Oscilační proudění

Turbulence v oscilačním proudění

Pomocí ponořených oscilátorů studujeme přechod od laminárního proudění k turbulenci ve všech fázích kryogenního helia. Nejčastěji používáme křemenné ladičky či mikrodrátky umožňující přímo měřit závislost odporové síly na rychlosti. Křemenné ladičky jsou komerčně vyráběné frekvenční standardy. Jejich typická rezonanční frekvence je několik tisíc hertzů. Meřením rychlosti ladičky jako odezvy na budící sílu, kterou lze díky piezoelektrickým vlastnostnem křemene převést na jednoduchou voltampérovou charakteristiku, můžeme určit kritickou rychlost přechodu od laminárního k turbuletnímu proudění, a to jak v normálním, tak v supratekutém heliu.